İnsan Hakları

   Vatandaşların düzenli aralıklarla yöneticilerini seçmek için oy kullanmalarıdır. Ülkemizde seçimler genel ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır.

   İnsan hakları; bütün insanların dil, din, ırk, cinsiyet, ekonomik ve sosyal konum gibi durumları sebebiyle hiçbir fark ayrım gözetilmeksizin, yalnızca insan oluşlarından dolayı, insanlık onurunun gereği olarak sahip oldukları hakların bütününü kapsar. İnsan haklarından söz etmek, insanın hangi durumda ve hangi şartlar altında olursa olsun, sırf insan oluşu sebebiyle kazandığı değeri tanımak ve saymak demektir. İnsan hakları, “insan olmanın temel unsuru” olarak kabul edilmektedir.

   Çağdaş dünya düzeninde insan haklarının gerçek güvencesi, insanların kendi haklarına sahip çıkmalarındaki kararlılıklarıdır. Kişiler, seçimler ve diğer demokratik mekanizmalar aracılığıyla iktidarların insan haklarına aykırı davranışlar içine girmelerini denetleyebilir ve önleyebilirler. Bu konuda özellikle radyo, televizyon ve gazete gibi kamuoyunu etkileyen kitle iletişim araçlarının bilinçli ve duyarlı davranması, yetkilileri uyarıcı bir tutum içinde olması büyük önem taşır.

   Demokrasi ile yönetilen ülkelerde insan haklarını korumak devletin görevidir. Anayasa’mızın 40. maddesinde “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.” denilmektedir.